Miljø

Alle former for kraftproduksjon har en innvirkning på miljøet. Inngrep i naturen, visuell påvirkning og støy eller utslipp som gir forurensning og skader på nærmiljøet. Gasskraftverket til Naturkraft på Kårstø gir få eller ingen inngrep i naturen, utgjør ikke et støyproblem og kan ikke sies å ha en visuell påvirkning der det er plassert inne på Kårstø anlegget. Gasskraft gir kke partikkelutslipp og har ikke utslipp av svovel. Det er derfor stort sett bare utslipp av NOx som kan ha en innvirkning på miljøet. Kraftverket på Kårstø er som det første i sitt slag i Europa bygget med eget rensesanlegg for NOx. Utslippet er ved normal drift på ca 2 ppm. Dette er et nivå som ligger på ca 10 % av det som er vanlig for denne type kraftverk. Utslippsgrensen satt av SFT (Nå KLIF) ligger på 5 ppm.  NILU, norsk institutt for luftforskning har dokumentert at virkningen på omgivelsene ikke vil bli merkbare.

Klima – CO2

All forbrenning av karbonholdig materiale gir utslipp av klimagsasser. Naturgass gir ved anvendelse til kraftproduksjon de laveste utslippene av CO2 pr produsert kilowattime; 2-3 ganger mindre enn ved forbrenning av kull og vesentlig mindre enn ved bruk av olje eller andre fossile drivstoff.

Norge har som EU valgt å benytte kvotesystemet som klimapolitisk virkemiddel. Vi er en del av EU ETS; det europeiske kvotehandelssystemet. Natukraft er underlagt det samme systemet for håndtering av sine CO2-utslipp. Utslippstillatelsen gitt av KLIF (Klima- og forurensingsdirektoratet, tidligere SFT) regulerer alle former for miljøbelastninger. Særskilt utslippstillatlse med hjemmel i kvoteloven regulerer utslippene av CO2.

All landbasert kvotepliktig virksomhet er som øvrige aktører i EU tildet en andel frikvoter. Naturkraft har kun fått tildelt 1/3 av hva annen industri i Norge og konkurrenter på kontinentet har fått.

Utgangspunktet for kvotesystemet er å sette en pris på CO2 og et tak på utslippene samtidig som det gir en likebehandling av aktører som opererer i det samme markedet. Norske myndigheter har derimot valgt å ikke følge direktivet, men gi særskilte regler for norske aktører. Dette gjelder spesielt utslipp fra kraftproduksjon. Med dagens kvotepriser utgjør dette en merkostnad for Naturkraft i forhold til relevante konkurrenter på 70 millioner kroner årlig. Innenfor et kvotesystem gir ikke slik forskjellsbehandling noen klimaeffekt. Det svekker økonomien til norsk industri og bidrar til å flytte utslippene til andre land.

Naturkraft har hele tiden vært tilhenger av et kvotesystem for på den måten å gi like rammebetingelser og gi CO2 en pris. Frikvoter bidrar til å svekke systemet og effekten av kvotemarkedet. For å få en reell konkurranse og dermed størst klimaeffekt er det derimot en forutsetning at vilkårene er like for alle aktørene i det samme markedet.

(Tillatelsene finner du her: KLIF)