Klima – CO2

All forbrenning av karbonholdig materiale gir utslipp av klimagsasser. Naturgass gir ved anvendelse til kraftproduksjon de laveste utslippene av CO2 pr produsert kilowattime; 2-3 ganger mindre enn ved forbrenning av kull og vesentlig mindre enn ved bruk av olje eller andre fossile drivstoff.

Norge har som EU valgt å benytte kvotesystemet som klimapolitisk virkemiddel. Vi er en del av EU ETS; det europeiske kvotehandelssystemet. Natukraft er underlagt det samme systemet for håndtering av sine CO2-utslipp. Utslippstillatelsen gitt av KLIF (Klima- og forurensingsdirektoratet, tidligere SFT) regulerer alle former for miljøbelastninger. Særskilt utslippstillatlse med hjemmel i kvoteloven regulerer utslippene av CO2.

All landbasert kvotepliktig virksomhet er som øvrige aktører i EU tildet en andel frikvoter. Naturkraft har kun fått tildelt 1/3 av hva annen industri i Norge og konkurrenter på kontinentet har fått.

Utgangspunktet for kvotesystemet er å sette en pris på CO2 og et tak på utslippene samtidig som det gir en likebehandling av aktører som opererer i det samme markedet. Norske myndigheter har derimot valgt å ikke følge direktivet, men gi særskilte regler for norske aktører. Dette gjelder spesielt utslipp fra kraftproduksjon. Med dagens kvotepriser utgjør dette en merkostnad for Naturkraft i forhold til relevante konkurrenter på 70 millioner kroner årlig. Innenfor et kvotesystem gir ikke slik forskjellsbehandling noen klimaeffekt. Det svekker økonomien til norsk industri og bidrar til å flytte utslippene til andre land.

Naturkraft har hele tiden vært tilhenger av et kvotesystem for på den måten å gi like rammebetingelser og gi CO2 en pris. Frikvoter bidrar til å svekke systemet og effekten av kvotemarkedet. For å få en reell konkurranse og dermed størst klimaeffekt er det derimot en forutsetning at vilkårene er like for alle aktørene i det samme markedet.

(Tillatelsene finner du her: KLIF)