Miljø

Alle former for kraftproduksjon har en innvirkning på miljøet. Inngrep i naturen, visuell påvirkning og støy eller utslipp som gir forurensning og skader på nærmiljøet. Gasskraftverket til Naturkraft på Kårstø gir få eller ingen inngrep i naturen, utgjør ikke et støyproblem og kan ikke sies å ha en visuell påvirkning der det er plassert inne på Kårstø anlegget. Gasskraft gir kke partikkelutslipp og har ikke utslipp av svovel. Det er derfor stort sett bare utslipp av NOx som kan ha en innvirkning på miljøet. Kraftverket på Kårstø er som det første i sitt slag i Europa bygget med eget rensesanlegg for NOx. Utslippet er ved normal drift på ca 2 ppm. Dette er et nivå som ligger på ca 10 % av det som er vanlig for denne type kraftverk. Utslippsgrensen satt av SFT (Nå KLIF) ligger på 5 ppm.  NILU, norsk institutt for luftforskning har dokumentert at virkningen på omgivelsene ikke vil bli merkbare.